ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
นายกพิทักษ์ สาคร กล่าวเปิดโครงการ
 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  
ลงทะเบียนค่ะ...
มากันครบทุกบ้าน
ท่านปลัดเมธี (ป.เป็ด) ดำเนินการ
นิทรรศการผลการดำเนินงาน ปี 2552
ใครเห็นด้วย...ยกมือขึ้น
จดไว้น้องโอ๋..เดี๋ยวลืม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังเจ้า จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนและโครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลตำบลวังเจ้า ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 – 3 มีนาคม 2553
เทศบาลตำบลวังเจ้า จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอความต้องการและปัญหาของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงการออกให้บริการและแนะนำการขอรับบริการงานด้านต่างๆ ของทางเทศบาลแก่ประชาชน กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่
- การรับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
- การให้บริการด้านสาธารณภัย เช่น ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา เป็นต้น
- การให้คำแนะนำด้านสวัสดิการสังคม เช่น การขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี, การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ
- จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลตำบลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2552
- ให้บริการด้านการชำระภาษี
โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2553 เวลา 14.33 น. โดย คุณ จิลัดดา ผู้มีสัตย์

ผู้เข้าชม 1337 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย