ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
 
 
โครงการแบบบ้านมั่นคง เพื่อประชาชนมั่นใจ (แบบ)  
แบบบ้าน แบบที่ 1
แบบบ้าน แบบที่ 2
แบบบ้าน แบบที่ 3
แบบบ้าน แบบที่ 4
แบบบ้าน แบบที่ 5
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังเจ้า มีโครงการแบบบ้านมั่นคง เพื่อประชาชนมั่นใจ ท่านที่สนใจต้องการแบบบ้านและรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองช่าง เทศบาลตำบลวังเจ้า

..................................................................

โครงการแบบบ้านมั่นคง เพื่อประชาชนมั่นใจ
กองช่าง เทศบาลตำบลวังเจ้า
หลักการและเหตุผล
ที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญ 4 ประการ เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งประชาชนทุกคนต้องมีไว้เพื่ออยู่อาศัยพักพิง ปัจจุบันประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง มีจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การดัดแปลง การต่อเติม รื้อถอนอาคาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (28) และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เทศบาลมีหน้าที่ในการควบคุมอาคาร
เทศบาลตำบลวังเจ้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการของอนุญาตก่อนสร้างอาคาร การดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ของประชาชนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงได้จัดทำโครงการแบบบ้านมั่นคง เพื่อประชาชนมั่นใจขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนในการหาแบบบ้าน เป็นการลดขั้นตอนการขออนุญาต อีกทั้งยังให้บริการประชาชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการหาแบบแปลนในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ได้มาตรฐาน
2.เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบก่อสร้าง
3.เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
4.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง ที่มาขอรับบริการในการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน หรือผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ประชาชนได้รับความสะดวกในการเลือกแบบบ้านที่ได้มาตรฐาน
2.ประชาชนลดรายจ่ายในการจ้างออกแบบก่อสร้างบ้าน
3.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
5.ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการใช้แบบบ้านฯ
2. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาต ( แบบ ข.1 ) พร้อมเอกสาร
3. นายตรวจ ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต / นายตรวจ พิจารณาด้านสถาปัตยกรรม
4.พิจารณาคำขออนุญาตฯ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
5.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตฯ
6.ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต ฯ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต ฯ
4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่/น.ส. 3/ส.ค.1
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของที่ดิน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน
8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
9. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล
10. แบบแปลน รายการประกอบแบบ จำนวน 5 ชุด
11. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2554 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 4896 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย